“Váš spolehlivý partner
          ve světě práva.”

Právní služby

Advokátní kancelář RATTAY & PARTNERS poskytuje právní služby zejména v následujících oblastech:

Obchodní právo

 • příprava veškeré smluvní dokumentace související s podnikáním
 • asistence v jednotlivých fázích uzavírání smluvního vztahu, včetně zajištění předsmluvních ujednání
 • analýza existující smluvní dokumentace a vypracování souvisejících obchodněprávních doporučení
 • příprava obchodních podmínek, rámcových smluv, konsorciálních smluv, smluv o sdružení a dalších speciálních typů smluvní dokumentace
 • kompletní právní servis v oblasti cenných papírů a práva nekalé soutěže
 • poradenství v oblasti leasingových služeb
 • příprava a vyjednávání smluvní dokumentace s bankami a pojišťovnami

Právo obchodních korporací a akvizice

 • komplexní právní služby týkající se každodenního chodu obchodních společností
 • zakládání obchodních společností, změny výše základního kapitálu, změny formy, fúze a likvidace společností
 • akvizice podílů ve společnosti a ošetření souvisejících rizik
 • příprava smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti a řešení souběhu funkcí

Občanské právo, rodinné a dědické právo

 • zajištění veškeré smluvní dokumentace v civilní sféře
 • poradenství v oblasti náhrady škody, bezdůvodného obohacení a dalších mimosmluvních závazků
 • právní služby v oblasti ochrany osobnosti a dalších statusových věcí
 • úprava majetkových vztahů mezi spoluvlastníky a manželi
 • komplexní služby v oblasti rodinného a dědického práva
 • zakládání a správa svěřenských fondů

Zastupování v soudních sporech a rozhodčích řízeních

 • poradenství v přípravných fázích řešení sporu a doporučení optimální procesní strategie
 • asistence při mimosoudním řešení sporu
 • zastupování v soudním řízení před obecnými soudy
 • zastupování v tuzemských a mezinárodních arbitrážích
 • zajištění místní advokátní kanceláře v případě přeshraničního sporu
 • komplexní správa a vymáhání pohledávek

Právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií

 • kompletní právní servis související s registrací, převodem a ochranou průmyslových práv v České republice i na mezinárodní úrovni
 • zajištění ochrany autorských práv a smluvní úpravy autorských děl vyvářených na objednávku či zaměstnanci
 • příprava licenčních smluv a specifických ujednání o poskytnutí užívacích práv
 • zajištění komplexní ochrany know-how a obchodního tajemství
 • smluvní zajištění vývoje, implementace, licencování a distribuce softwarových a jiných IT řešení

Investiční celky a energetika

 • příprava kompletní tendrové dokumentace pro EPC projekty
 • příprava a asistence při projednávání smluv na všech úrovních dodavatelského řetězce
 • zajištění zvláštních typů ujednání, včetně předsmluvních ujednání, konsorciálních smluv, smluvního zajištění kritických dodávek na základě „back to back“ principu atd.
 • asistence při vystavování a čerpání bankovních záruk, ručitelských prohlášení a dalších zajišťovacích instrumentů
 • koordinace při sjednávání stavebně-montážních pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, pojištění přepravy a dalších typů pojištění

Development a právo nemovitostí

 • zajištění kompletní smluvní dokumentace pro přípravu a realizaci developerských projektů
 • kompletní zajištění převodu nemovitostí, včetně smluvního zajištění financování, advokátní úschovy a ověření podpisů
 • komplexní příprava nájemních smluv, zřizování věcných břemen a zástav
 • zakládání a správa společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev
 • zastoupení v řízeních před katastrálními, stavebními a dalšími dotčenými úřady
 • komplexní správa nemovitostí

Veřejné zakázky a veřejná podpora

 • příprava zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, včetně smluv na plnění veřejné zakázky
 • komplexní zajištění jednotlivých fází zadávacího řízení, včetně oznámení veřejné zakázky, výběru dodavatele a zajištění řádného splnění všech souvisejících formálních kroků
 • komplexní poradenství pro uchazeče o veřejné zakázky a osoby ucházející se o čerpání dotací dle pravidel operačních programů EU a dalších dotačních programů
 • zastupování v řízení o porušení pravidel zadávání veřejných zakázek před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví

Insolvence a restrukturalizace

 • komplexní poradenství v oblasti insolvenčního práva
 • příprava insolvenčních návrhů pro věřitele i dlužníky
 • zastupování v insolvenčních řízeních a incidenčních sporech
 • zastupování ve věřitelských orgánech
 • právní služby související s kapitalizací pohledávek

Pracovní právo

 • příprava komplexní pracovněprávní dokumentace a vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • úprava organizace práce, pracovních podmínek, odměňování zaměstnanců a zamezení konkurenčnímu jednání
 • podpora při ukončení pracovních poměrů a hromadném propouštění
 • poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání a zaměstnávání cizinců
 • kolektivní vyjednávání

Exekuční právo a výkon rozhodnutí

 • komplexní právní poradenství a optimalizace postupu v exekučním řízení a řízení o výkonu rozhodnutí
 • poradenství týkající se veřejných dražeb a jiných způsobů zpeněžení majetku
 • řešení souběhu insolvenčního a exekučního řízení

Mezinárodní právo soukromé a právo Evropské unie

 • příprava smluv s mezinárodním prvkem včetně ošetření souvisejících rizik
 • analýza a právní poradenství ohledně právních vztahů s mezinárodním prvkem
 • výkon rozhodnutí a exekuce u smluvních vztahů s mezinárodním prvkem
 • analýza a příprava doporučení ohledně požadavků právních předpisů EU

Medicínské právo

 • komplexní právní poradenství pro poskytovatele zdravotní péče
 • smluvní zajištění pracovně-lékařských služeb (závodní péče)
 • analýza nároků pacienta z hlediska splnění podmínek právní odpovědnosti
 • zastupování ve sporech souvisejících s poskytováním zdravotní péče

Správní právo a správní řízení

 • zastupování v řízeních před správními orgány
 • zastupování ve správním soudnictví
 • zajištění právních rozborů a související právní poradenství v oblasti správního práva
 • zajištění správních povolení a souhlasů

Lektorská činnost

 • zajištění školení z širokého spektra oborů práva dle potřeb klientů

Kde nás najdete

Poděbradova 2995/17, 301 00 Plzeň
zobrazit na mapě